web analytics

Teknik och erfarenheter bryggbygge med stenkistor

Uppdaterad 100818

Passa på att se joke sidorna

Father bens site är en sk ”multipurpose site” 75% hittar hit med sökning då många av artiklarna ligger högt på google när du söker  25% läser alla jokes och ingår i nätverket ”A good laugh aday  keeps the doc away” Dit når du genom att ligga på maillistan eller att gå direkt till jokessidan 

NU TILL ÄMNET

BRYGGAN PÅ SPJÄLKÖNÄS UNDER OMBYGGNAD

DAGBOK BRYGGBYGGE

Bryggan som den såg ut sommaren 2009

Bryggan är ca 11 meter lång och  byggdes av mig 1975.Vattendjupet vid yttre stenkistan är ca 0,8  meter  och 1-1,5 meter under  den yttre båten så det är gynnsamt vattendjup för stenkistor av enkelt slag.

Bryggan efter renoveringen 2010

b2

BRYGGHISTORIA

Ver 1 av bryggan byggd 1975 med 4 telefonstolpar   från 1946  liggande på två stenkistor av färsk al och armeringsjärn med armeringslås i båda ändar i hörnen –19 mm  trallbrädor fastspikade med förzinkade dyckert. Stolparna låg löst på stenkistorna med armeringsjärnen igenom och låsta med armeringsjärnslåsen. Bryggan var byggdes med två  bryggelement med gångbrädor som överlappade varandra på den inre stenkistan. I denna version av bryggan var stock-elementen sammanfogade med två pinnbultar av syrafast stål på varje sida. På landsidan var bryggan förankrad mot djutet stöd som in sni tur var förankrat med bergdubb i stora stenar,

Ver 2 av bryggan gjordes 1983 då all al byttes till eke och armeringsjärn till syrafast rundjärn och armeringsjärnlåsen till spännband av syrfast stål som bultades fast med franska skruvar. De två bryggelementen baxades åt sidan och stenkistorna plockades ned och byggdes upp igen dock till 1 stockbredds lägre höjd. Landsidan förankrades nu mot nerslagna rör av  syrafast stål  som skulle klara lyftkraften vid högvatten

1995 renoverades  ver 2 Bryggelementen renoverade med utbyte av stockar i vattenlinjen och en bit ner och sättningar orsakad av isen korrigerades- ånyo kunde den övre delen hållas intakt genom att bryggelementen kunde baxas åt sidan.

Vattenståndet på bilden ovan är ca 2 dm över det normala- Vid extemt högvatten som inträffar några gånger per år  kanske några timmar står vattenytan mer än en halv meter över bryggan. Vi har under de senaste 35 år sett detta fenomen  några enstaka gånger den varma årstiden men det händer oftast sent på hösten någon gång per år i samband med höstovädren- Som mest sommartid når vattnet balkarnas underkant så det finns ingen anledning att att ha bryggan högre om den bygges rätt för att stå emot lyftkraften enligt Archimedes.

KONSTRUKTION STENKISTOR

Vi använder stenkistor sen 35 år egen väl beprövad teknik som funkar med rätt materialval och dimensioner

 

Bara trä ,syrafast stål (rostfritt)och sten under vattnet   gör konstruktionen tålig mot tidens tand- Enda slitage är nötningen i hålen i eken för rundjärnen- Brädorna i botten som spikats vid montaget hålls kvar av stenarna när spiken rostat om man trär in flatstenar mellan ektockarna med jämna mellanrum och bygger med stora stenar som håller nere varandra. Går utmärkt med mellanlägg av trä mellan stockparen i hörnen vid uppbyggnaden så att översta ekstockarna till slut kommer i våg. Man kan även lägga två stockar på varandra på en sida i ett lager  om botten lutar.Det påverkar inte stabiliteten praktiskt .

All ek under vatten blit sjöek och åldras mycket långsamt 100tals års livslängd det är hålen som förstoras messt  högt upp i vattnet-1 cm hål för rundjärnen i hörnen blir 1,5-2 cm efter 15-25 år beroende  om det inte är kärnek som verkar hålla längre och beroende på hur högt upp  ekestocken ligger. Hålförstoringen orsakas av måttliga vågor och sjöhävning som det blir inomskärs i skyddade vikar.Det betyder en risk för lutning av konstruktionen vid ogynnsamma förhållanden med 0,5-1dm sidoförflyttning av överdelen per meters höjd av kistan  per 25 årsperiod. År med mycket is  då belastningarna kan var mycket ogynnsamma kan lyft ske med snedsåttning där hålstorleken säkert påverkar.

Mellanbitar för avvägning av bryggan av ek har samma fenomen men använder man fur som mellanbit blir hålen dubbelt så stora på samma tid!

Lärdomen av det är att tryckimpregnerad fur i de bärande stockarna måste underhållas oftare pga av hålen och samma fenomen sker om man anväder spikar i den övre delen så spikade konstruktioner håller sannolikt sämre även om det är rostfritt pga av rörelserna i vattnet. Vi använder inga spikar i denna konstruktion under vattnet.

Ek i vattenlinjen klarar 15-20 år -ek över vattenlinjen mer än 30 år – Al under vatten nästan som ek åtminstone 20 år har vi sett- al i vattenlinjen håller  5-8 år. Al över vattenlinjen 10-15 år-

Ver 1 av bryggan 1975 med al och armeringsjärn i kistorna höll 8 år. Sen 1983 då det blev det eke hela vägen och syrafasta rundjärn i hörnen har tiden fördubblats mellan renoveringarna. Det syrafasta har nog > 100 års livslängd järnen ser likadana blanka  ut efter 30 år medan de förzinkade  spikarna är ordentligt malätna…

Bryggelementen med stockar och de tryckimpregnerade bräderna på bryggan hade till 90% suttit i 35 år när vi 2010 river bryggan och 75mm förzinkade  dyckert för bräderna på bryggan hade reducerats till 2-3 mm diameter men höll fortfarande ihop.

Vi har nu påbörjat ver 3 av bryggan där bryggelementen helt bytes ut efter 35 år och 7 av ett 20 tal ekbalkar byts ut och hela överdelen skruvas med i huvudsak rostfri trallskruv.

Balkmontage – bärande balkar är 2″ *8″  (45*195 mm) tryckat hopmonteras överlappande  1 meter med franska skruvar. Varje balkdel har stöd på stenkista i var ända. Balkarna hålles enbart fast mot stenkistorna med totalt  8 spännband av syrafast stål fastsatt med  franska skruvar skruvade i eken.

Bryggan består av 4 element som gör att man kan reparera en stenkista genom att demontera 2  bryggelement och hålla dem intakta så när som två bryggbrädor  som tas bort över varje spännbandspar för att lossa bryggelementet.  Dessa bryggelement vardera blir avsevärt lättare än de två tidigare i ver1 ochver2

Vid reparationen av en stenkista 2010 hade ett hörn sjunkit 1 dm- det märktes inte på bryggdäcket då den bärande stocken ligger på två ekstockar. Vid reparationen valde vi att lägga in en halvlång ekbit som underlägg som belastas med stenarna i i kistan i en ända se bild nedan.Bilden togs då vattenståndet sjunkit under det normala.

Grundläggningen på land

En platsgjuten platta på vilken vi lagt en ekstock med papp mot betongen och förankrat med ett rostfritt bandjärn runt ekstocken som gjutits fast . Balkarna har satts fast med förzinkad spikband mot stocken- livslängd kanske 10-15 år men lätta att byta bara att lossa två bryggbräder . Lyftkraften vid högvatten på beslagen är måttlig max 30-40 kg fördelat på tre..med den ändrade konstruktion vi valt

 

 

A GOOD LAUGH ADAY KEEPS THE DOC AWAY