VÄRMEPUMP LÖNSAMT VID UNDERHÅLLSVÄRME PÅ VINTERN

Först publicerad sept 2021
uppdaterad med rättade kalkyler 26 sept 2022

Sammanfattning läget juli 2022
Installerade  en lufvärmepump juli 2022 kostade 22000 med eldragning på det sätt jag ville ha det Räknar med att spara ca 2500 kr/år i uppvärmning när fritidshuset står på undehållsvärme 10 grader under vintern med den högre elprisnivån nu Har tidigare  sparat ungefär lika mycket med variabel innetemp genom att använda max 10 grader och min 2  grader och en fast effekt på 800W för 50 kvm uppvärmt utrymme . Det är skillnaden i temp ute och inne som håller tillbaka fukten  inte konstant innetemp 10 grader !Sparade redan där 50% av  vad en värmepump skulle ge så min nya värmepump får nu spara resten . Elpriset har ju fördubblas och kanske blir högre pga av klantiga politiker utan teknisk grundkompetens från miljöpartiet och andra vänsterpartier där ideologi gått före pragmatisk verklighet,

Får möjlighet till AC om det är värmeböljor på sommaren Blev Mitsubishi MSZ AP35 VG Klarar av värma min utökade uppvärmda del  nu totalt 60 kvm galant under vintern Den har lite högre kyleffekt på sommaren än   AP 25 och lite mindre värmeeffekt än Ninja vid -15 som kostar lika som AP35 Har mer nytta av mer kyla på sommaren därför var valet av AP35 enkelt

MSZ-AP 35_Broschyr

En luftvärmepump är ett bra alternativ att värma fritidshuset  det lönar sig om huset är elvärmt om man använder fritidshuset också på vintern Återbetalningstiden för en sån investering är mindre än 5 år och är lönsam. I mitt fall blir den 8 år då jag redan sänkt förbrukningen ,med fast effektmetoden Den lite längre återbetalningstiden helt OK då en Värmepump gerAC möjlighet på sommaren.

Köpte pumpen KlimatTeknik Syd Karlskrona som säljer Mitshubishi det märke jag hört mest gott om. Installationen ordnades snabbt tots att det var stor efterfrågan på VP före sommaren och blev bra,

Om man bara underhållsvärmer huset på vintern   lönar det sig med luftvärmepump om man håller temp vid 10 grader Värmepumpen som har 5 års garanti funkar nog lika länge som en kyl ofrys 15-20 år och den betalar sig på 5-10 år även om den bara anbvänds för underhållsvärme på vintern

MINA ENERGISPARÅTGÄRDER  ÅREN INNAN KÖP VÄRMEPUMP

Sänkte innetemp automatiskt när det är som kallast!

Enkel metod  med fast effekt – bara några element igång- kostar inget! Sparar 50% av vad en värmepump sparar vid enbart underhållsvärmning.

Jag har genom åren provat att spara energi genom att bara ha ett element igång med  konstant effekt på vintern Jag låter innetemperaturen variera och  sjunka ned mot + 2 grader på vintern när det är som kallast  Jag sparar då 40% på uppvärmningskostnaden Metoden innebär att jag har  minst 10 grader  varmare inne än ute när utetemp är en bit under 0 grader

I mitt fall klarar ett element på 800 W att hålla 50 kvm  över 2 grader vintertid  när det är som kallast . Elementet inställt på 10 grader och när utetemp  sjunker en bit under 0  sjunker även innetemperaturen  Alla innedörrar är öppna  och lägsta temp underskrider aldrig 2 grader i huset

Huset tar ingen skada av att innetemp varierar mellan 2 och 10   plusgrader  under vintern när det är  många minusgrader utomhus.. Det är temperaturdifferensen mellan ute och innetemp som är viktig att hålla uppe för att  hålla fukten ute . 10 grader varmare inne än ute räcker Det blir likvärdigt som när det är 0 gradigt ute och 10 grader inne som vid normal underhållsvärme på vintern

I mItt fritidshus i Blekingeskärgården har jag använt denna metod med bara ett element igång för  underhållsvärme  under de senaste 10 åren och sparat   elenergi motsvarande minst  15000 kronor dvs snart sparat ihop en värmepumps som kan spara lika mycket till.

Jag har genom att prova några år  kommit fram till att ett element på 800W räcker att underhållsvärma  50 kvm på vintern .Vintertemp har aldrig varit under -10 grader stadigt under dygnet  senaste 10 åren men enstaka nätter  ned mot -15. Innetemp har aldrig understigit  2-3 plusgrader då väggarna  blire n buffert vid låga natttemp.

Hur man räknar

Jag har flera gånger noterat  7 grader varaktigt  inne när temp ligger länge på -5 ute  som genomsnitt på dygnet   . Isoleringen klarar 12 graders tempdifferens  vid ute -5 grader varaktigt vecka ut och vecka in med  ett elelement på 800 W

Effektbehovet=Värmeövergångstalet*tempdifferensen

E=Vtalet*deltaT   0,8=V*12 i mitt fall blir V=0,8/12

Om jag vill ha 21 grader inne när det är -15 ute  blir deltaT=36

Effektbehovet vid -15 ute och +21 inne blir då  0,8/12 * 36 = 2,4 KW så stor värmeeffekt behöver en värmepump ge för mitt fritidshus vid -15 grader om jag ska kunna hålla +21 inne och   det är minsta storleken på luftvärmepumpar

Tumregel En värmepump behöver  ha en effekt på 50W/ kvm för uppvärmning och 70W/kvm för kyla Jag behöver för 60 kvm  3 KW för uppvärmning och  4,2 KW för kyla

Jag får i mitt val av VP Mitshubishu AP35 4KW värme och 3,6 Kw kyla och kan enkelt avgränsa kyld yta. Den avger 2,6Kw värme vid -15/+20

EKONOMI

Min årsförbrukning av el i fritidshuset  i genomsnitt med 10 graders underhållsvärme  på vintern är  som årsgenomsnitt ca 5000 kwh inkl hushållsel och lite värmning på sommaren i friggebod Uppvärmning på vintern drar ca  3000 kwh som årsgenomsnitt.

Med  ett element igång på 800W och 2-10 graders underhållsvärme  under vintern blir årsförbrukningen 3700 kwh dvs jag sparar 1300 kwh/år  genom att inte ha för stor eleffekt igång utan tillåta innetemperaturen  sjunka när det är riktigt  kallt ute

1300/3000= 45%  besparing av uppvärmningskostnaden på vintern med min metod 1 litet element inställt på +10  som värmer   Med  ett elpris på 1,7 kr/kwh  sparar jag med denna enkla åtgärd  1,7*1300  eller ca 2000 kr/ år

Alternativet värmepump sparar ännu mer

En bra minsta luftvärmepump installerad o klar  Mitsubishi kostar 2022  installerad 21000 kr  den klarar upp till ett 50  kvm hus  Tex Mitsubishi värmepump Solid minsta modellen

Energibehovet för uppvärmningen  med värmepump blir som årssnitt ca  3000/4,6 = 650 kwh ( 4,6 är  värmefaktorn för värmepumpen  under året där jag bor och1 kwh till kompressorn ger 4,6 kwh värme) Värmepumpen håller då huset vid  lägst 10 grader på vintern Värmepumpen kan lägst ställas på 10 grader inne underhållsvärme 

Min elförbrukning för uppvärmning med 2-10 grader basvärme är 3000-1300 kwh=  1700 kwh

Med Värmepumpen sparar jag ytterligare 1700-650 kwh= 1050 kwh/år

Jag betalade 2021/22 ca 1,5 kr/kwh och  för uppvärmingen  ca 1,5*1700= 2600 kr Med ett energipris 2022/23  på 4 kr får jag betala 650*4= 2600 dvs samma elkostnad  som tidigare Utan värmepump hade jag fått betala med 800W metoden  1700*4= 6800 kr och med 10 grader 3000*4=12000  Värmepumpen för mig sparar ca  4200 kr redan första året och betalar sig på 5 år-trots att jag sparat en del tidigare med ”Fasteffekt” metoden

VÄRMEPUMP  Vid UHvärme på vintern mycket lönsamt

Denna analys visar att ett mindre fritidshus i sydsverige  som underhållsvärms med el med 10 grader inne sparar  med värmepump ca 2400 kwh för en uppvärmd yta 60 kvm eller 40 kwh/kvm Med ett elpris på 4 kr/kwh istället för 1,5 kr/kwh sparar man 2,5*40= 100 kr/kvm i uppvärmningskostnad med värmpump om elpriset är 4 kr mot 1,5 tidigare,

Jag har redan sparat mer än 50% av vad en värmepump (VP)bidrar med min ”fasteffekt” metod och får ändå bara 5 års återbetalningstid  om de höga elpriserna blir kvar OK i perspektiv av 15-20  års livslängd på VP ( samma som  på ett kylskåp).

För 10 år sen var energibehovet 5000 kwh i mitt  fritidshus 2012 började jag med fast effekt  då blev energibehovet 3700 kwh och med värmepumpen blir energibehovet ca 2700   kwh/år

Före 2012 kunde elbehovet variera 2000  kwh( 40% av årsbehovet el )  mellan kalla och varma år efter 2012 med fasteffektmetoden är årsvariationen  1200 kwh (30%)  och nu med värmepumpen bedöner jag att det kan skilja  högst 400 kwh (15%) mellan kalla år och varma år Dvs  variationen mellan  kall och varm vinter påverkar inte elförbrukningen  så mycket längre i perspektiv av all el som används under året.

Ytterligare fördelar med tillskott värmepump 

Huset vintertid håller med värmepumpen alltid minst 10 grader  Om man besöker huset vintertid och vill värma upp och det är rejält kallt ute går det fortare med värmepumpen som börjar värma från 10 grader och kan fjärrstyras och blir varmt på några timmar. Blåser  in luft som värms med  5- 6 KW vid 0 grader (medeltemp vintern)

Sommartid kan man köra värmepumpen baklänges och kyla huset sommardagar med extremt hög temperaturer , Bra kyleffekt som får snabbt genomslag  om man dessutom kan minska det kylda utrymmet lite i början genom att stänga dörrar

Framförallt möjligheten att kyla under extremt varma perioder    motiverar den lite längre återbetalningstiden för komforten

LITE TIPS HUR  MÄTA FÖRDELNING AV  ELEN

Man har stor nytta av historiska värden månadsvis när man bedömer vad elförbrukningen används  till-Det hittar man på elleverantörens hemsida om man loggar in  Vintermånader i huvudsak underhållsvärme  och månader sommartid i huvudsak hushållsel o ingen elvärme och man vet ungefär när man stödvärmer i  andra utrymmen  och kan bedöma det Man kan  genom att studera de olika månadernas elförbrukning ganska noga bedöma hur stor andel som går till vad för en kalkyl baserat på en renodlad uppvärmningsdel för huset.

2010   började jag effektstyra temperaturen inne vid låga utetemperaturer och baserade effektvalet på max o min termometer värden  ute och inne  . Man kan  sätta in några frostskyddsvärmare som backup som går in vid nån plusgrad .

Med WiFi är det  enklare och   jag använder sedan några år fjärrtempmätare från TFA och har full koll i mobilen  på temp i huset Möjlighet att  koppla till extra element via Wifi då jag har en   fjärrbrytare som kan sätta på och av  ett element på max 2 KW om det skulle behövas.  Har aldrig behövt använda det .

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.