Etikettarkiv: svininfluensan

Big Bang och Vår Herre

Jag har förmånen att få vara med i en tvärvetenskaplig grupp 3M i Lund som medicinarprofessorn  em Anders Gustafsson dragit igång. 3M står för Medicin Meterologi och Miljö men även andra vetenskapliga discipliner och individer med lång livserfarenheter i samhället  är representerade

Många av deltagarna  är framstående akademiker och forskare i Lund och även  andra yrkesgrupper och erfarenheter är representerade bla några av oss som är  med har numera en tillhörighet i  Anders pågar en gympagrupp av äldre herrar som Anders Gustafsson samlat och med olika förflutet från Lund och som förutom motion för kroppen tilldelas motion för hjärnan…som en del av friskhetsträningen…

Jag har tidigare refererat från ett möte i oktober 2009 där den förestående pandomin Svininfluensan belystes i ett kritiskt skede strax innan massvaccineringen skulle börja i Skåne med alla barn först ut med ett oprövat nytt vaccin.

3M anordnar spännande tvärvetenskapliga träffar 5-6 gånger per år med mycket initierade och berikande tvärvetenskapliga diskussioner.

I april 2010 handlade det om livsskådning med det på papperet kontroversiella ämnet  Big bang och Vår Herre där två kända företrädare  höll var sitt  föredrag om sitt ”område” med en efterföljande frågestund.   Professorn em i partikelfysik Ingvar Otterlund  inledde med en betraktelse om vårt ursprung med Big bang  med kopplingen till partikelfysiken och förre  ärkebiskopen KG Hammar fotsatte sen med en betraktelse om religionens framväxt innifrån människan från tidens ursprung genom sägner och myter och tolkningen av bibelns ord utifrån samtidens olika språkbruk   där känslan och det intuitiva också kunde  jämföras med konstkänslan – två ”proffs ”på sina ”discipliner” som inte lämnade någon oberörd för egna nya funderingar utan att få svaret mer än av sig själv!.Det var två skickliga erfarna företrädare som utvecklade sina ämnen med stor pedagogogisk skicklighet och som trollband de många åhörarna där Anders Gustafsson förnämligt knöt ihop det hela med en tidsaxel genom jordens historia fram till kristen tid. . Många frågor ställdes och tiden räckte naturligtvis inte till.En intressant efterföljande frågestund i god samförståndsanda  följde kanske hade någon hade  förväntat sig nåt annat ?- frågan på vårt ursprung är och förblir oviss för alla utom för dig själv att ta ställning!!En spännande föreställning i livsskådning som hade lockat många intresserade 3 M are  några med gäster.

Lite om  spåren av Bigbang och kosmos de ofattbara  avstånden (tidsrymderna) sett från den vetenskapliga sidan och vad det handlar om där har jag tidigare belyst på min blogg med en videolänk som är väl värt att se igen då den delen  belystes av Ingvar Otterlund.
En grandios sammanfattning av kosmos gjord av American Museum of Natural History

En närvarande journalist em Ulf R Johansson skrev på sin blogg ett referat som tillsammans med mina kommentarer längre ned på hans blogg får sammanfatta den fantastiska eftermiddagen

vi hade vi  som fick förmånen att var med och lyssna fråga och ta till oss av historiens vingslag med forskning , förklaringar och tolkningar av tro och vetande i rampljuset för grundläggande livsåskådningsfrågor att försöka förstå med både hjärta och hjärna.

Stort tack till Anders , KG och Ingvar och alla kloka frågeställare! VILKEN FANTASTISK EFTERMIDDAG VI HADE TILLSAMMANS.

Från Ulf R Johansson blogg enl ovan

KG

KGkomm

 

Svininfluensan lite fakta

uppdaterad 091016 med referat från föredraget sist i  inlägget

 

Här  kommer ett faktareferat från en föreläsning om svininfluensan och uttalande av sakkunniga personer 

Jag var på ett informativt möte om Svininfluensan den 8/10 2009 i ett tvärvetenskapligt sällskap 3M i Lund där jag är medlem .Många är professorer em medicin, fysik och annat -resten av oss är teknokrater från olika fakulteter på universitet och näringsliv. Det är  ofta vetenskapliga föredrag  av hög klass som djupdyker i aktuella ämnen ofta av medicinsk karaktär och det blir varje gång  en berikande diskussion  i de ämnen som är på agendan då erfarenheterna är enormt stora i denna grupp.
Prata om tvärvetenskap!

Vi lyssnade till smittskyddsläkaren i Skåne Hans Bertil Hansson som pratade om svininfluensan och vad man gör i region Skåne för att bekämpa den.

Prof em Anders Gustafsson medicinare Lund som var med på mötet 8/10 sammanfattade det så här dagen efter till oss gympare i hans gympagrupp Anders pågar som jag är med i (medelålder 76):

Jag var i början tveksam till vaccinering då det tagits fram så snabbt och alla biverkningar inte helt klarlagda .Men med den insikt jag har idag om svininfluensan och influensamedcin förordar jag vaccinering  utan att tveka även för mina barnbarn som ju står först i ledet .Riskerna att drabbas svårt av svininfluensan är större än de risker som är förknippade med vaccinering,

Influensasymptomen skall inte sammanblandas med vanlig förkylning och hosta. Denna virustyp som är besläktad  med spanska sjukan har ett typiskt sjukdomsförlopp. Inkubation ca 3 dagar influensan slår till snabbt med typiska influensasymptom muskelvärk och feber men i detta fall så precis att man nästan på timmen kommer ihåg när det börjar.

Normal fallet är feber 40 grader i 4-5 dagar och tilltagande svår hosta sen går det över för de flesta men tar upp till en vecka att återhämta sig .Lindrigare former uppträder också.
Komplikationerna är svår lunginflammation långt ner i lungorna där antibiotika inte hjälper- man har möjligen tamiflu att ta till-

Smitt risken är i princip bara dygnet när man insjuknar sen avtar smittrisken raskt.

Man tror att den stora toppen kommer efter nyår under vintern och kulminerar på en månad och på toppen är då 30% av befolkningen drabbad så var det med asiaten.
Tvätta händern ofta äär det bästa att förebygga! Känner du symtom stanna hemma direkt.

Slut Anders  G sammanfattning

Några intressanta lärdomar från smittskyddsläkarens föredrag nedtecknade av Bengt

Det finns tre virustammar som med en regelbundenhet av en mansålder 70-80 år återkommer i vårt tidevarv sk pandemier.
De är något modifierade när de kommer igen och det beror på att de finns kvar i samhället lång tid  efter 10-15 år och ändrar sig lite grand

Ryska snuvan på 1800-talet var föregångare till Asiaten på 50 talet och är samma virusstam
Hongkong på 60-talet hade en föregångare på 1800-talet (forskning har i efterhand visat) som nu kallas Old Hongkong en andra virusstam

Spanska sjukan 1918 som nu kommer i en variant som kallas svininfluensan är den tredje virusstammen

De äldre i samhället kan ha haft inslag av flera av stammarna under sin livstid ju fler ju äldre man är och då med hänsyn till att virusen lever kvar många år efter huvudutbrotten . Många äldre har därför utvecklat viss resistens det är därför de unga i samhället kommer att drabbas mest.Alla födda före 70-talet sannolikt har viss resistens

Svininfluensan kommer att slå till det är bara fråga om när -den ligger i ett förstadium nu med småutbrott och följer samma utvmönster som övriga pandemier
slut Bengts referat

Ett referat från vårt möte uppdaterat 091016

Den aktuella svininfluensan
Ett scenario för Europas pandemi förväntar – liksom många gånger förr – att kulmen ska infalla i januari, februari månad. Man kan förvänta en maximiperiod tre till fyra veckor med möjlighet till en andra våg senare på våren. Vid behov av sjukhusvård har regionen totalt endast 2500 vårdplatser vilket som förr inte är tänjbart med möjligheter till öppnande av paviljonger och sjuksalar på avdelningar ämnade för epidemivård. Kommunerna i Skåne har fler vårdplatser som dock för närvarande har full beläggning. Planeringen att möta influensan är att genom information öka möjligheten till egenvård och framförallt vaccinera en större andel av befolkningen. Informationen ska också genom ökad kunskap om smittspridningen söka hejda densamma. Att skydda sig själv och andra genom handtvätt och att skydda andra genom en bättre ”host-kultur”.
Den egentliga sjukdomsperioden kan begränsa sig till en vecka efter en inkubationstid på 1-3 dagar, d v s den tid det tar mellan man har fått viruset i kroppen och känner de första symptomen. Man kan smitta andra redan från första dagen. Sjukdomen startar mycket plötsligt – de flesta kan på timmen ange när de blev sjuka. Symptomen, är förutom hög feber, uppemot 40 grader, muskelsmärtor i hela kroppen och hosta. Man kan förvänta att de flesta blir så svårt sjuka redan från början att man tvingas uppsöka hemmet och inta sängläge. Hostan är en besvärande torrhosta – utan upphostningar. Hostan kan leda till kvarstående smärtor i bröstkorgen – genom hostansträngningarna. Komplikationen som kan få dödlig utgång förväntas bli den speciella lunginflammation – pnemonit – som drabbar de små lungrören och betingas av viruset. Om lunginflammation är på väg får man andfåddhet och andnöd som det varnande tecknet. En sådan komplikation kräver sjukhusvård.
Behandling och prevention. Generell vaccination rekommenderas. Vecka 40 börjar vaccination av sjukvårdspersonal och gravida som anses vara en utsatt grupp genom nedsatt försvar mot denna typ av infektioner. Vaccinationen sker sedan med början till de yngsta. Barn 0-6 månader vaccineras inte. Barn upp till 12 år får halv dos. Äldre barn och vuxna får full dos. Planeringen är f n att upprepa vaccinationen efter tre veckor. Tillgängligt vaccin produceras och distribueras av läkemedelsföretaget Novartis. I Frankrike finns ett konkurrerande vaccin tillverkat av Pasteur-institutet som enligt uppgift endast behöver ges en gång, för att ge fullt skydd. Vaccinationen ska ges på vårdcentralerna av dessas personal eller inkallade team från sjukhusen.
Vaccinet innehåller tre komponenter som ska förstärka effekten (adjuvans), förutom vaccinet. Ämnet squalene, ett kolväte, tar man av praktiska skäl fram från hajfenolja. Framtagningsproceduren eliminerar alla eventuella proteinföroreningar som kan ge allergi. Som antioxidant, E-vitamin (alfatokoferol) samt en ”emulgator” Tween 80. Dessa ämnen har tidigare använts i denna typ av vaccin. Vaccinet har prövats på 100 vuxna och 300 barn för att avslöja eventuella biverkningar, och därvid godkänts. Tidigare influensavacciner har också framtagits med kort varsel – nya vaccin får framtagas för varje ny virusstam från år till år.
Behandling vid influensainsjuknande är vila, mycket vätska som vatten, febernedsättande medel. Egentliga hostdämpande mediciner kan vara klokt att avstå ifrån medan gammal hostlösande medicin kan prövas. Sedvanliga antibiotika som ”penicillin” har ingen effekt på denna virussjukdom. Ett speciellt antiviralt antibiotikum, kallat ”Tamiflu” rekommenderas i styrka 75 mg, 2 tabletter dagligen (morgon och kväll) i fem dagar. Medlet måste ges inom 48 timmar efter första symptom. Testning för virus i blod eller upphostningar kommer sannolikt inte att genomföras. Diagnosen sätts på det typiska insjuknandet och symptomen. Notera alltså att sedvanliga förkylningssymptom med snuva, halsont och lös hosta inte är ett tecken på influensainsjuknande.
Riskpersoner är förutom gravida – med sänkt immunförsvar  –  även andra patienter med liknande försämrad immunitet. Patienter med ”kroniska sjukdomar”, lunginsufficiens, hjärtinsufficiens och njurinsufficiens kommer att prioriteras vid vaccination och bedöms därför såsom riskpatienter att få en allvarligare utveckling av influensasjukdomen. Rökare men även exrökare har erfarenhetsmässigt ökad risk för ”lunginflammation”; kraftigt överviktiga människor upplever hostan svårare.